Pomiń nawigację

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach:
od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program został pogrupowany w cztery priorytety, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie zaangażowana w realizację dwóch:

Priorytet 1 – „Wsparcie dla przedsiębiorców”, który zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki.

Priorytet 2 – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie startupów.

O programie

Celem programu jest:

  • Wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
  • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Jakie będą efekty FENG

  • Do głównych celów FENG można zaliczyć: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Znajdź dofinansowanie w Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Badania i inwestycje

Dokapitalizowanie

Działalność zagraniczna

Na start

Szkolenia i doradztwo

Współpraca i partnerzy

Dowiedz się więcej o FENG

  • Równościowe zasady horyzontalne
    Sprawdź m.in. informacje o zasadach równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn. Dowiedz się jak zgłaszać podejrzenia naruszeń KPP i KPON

Polecane publikacje

Plan ewaluacji programu pomocy finansowej PARP w ramach Eunduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Ewaluacja

Plan ewaluacji programu pomocy finansowej PARP w ramach Eunduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie