Pomiń nawigację

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Dzwonek

Ścieżka SMART - nabór tematyczny Dostępność – Nowa wersja modelu finansowego z 20.09.2023 r. oraz zmiana wzoru umowy o dofinansowanie

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Innowacyjne rozwiązania zaspokajające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

6 czerwca 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

6 lipca 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 października 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usł

Cel działania

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Cele ogólne ścieżki SMART to: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicje

Bariera - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. 

Dostępność - zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług na zasadzie równości z innymi osobami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, za osoby ze szczególnymi potrzebami uznaje się osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). 

Przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie w Ścieżce SMART - nabór tematyczny Dostępność może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach, a przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Poznaj założenia realizacji projektu w Ścieżce SMART
Ścieżka SMART w pytaniach i odpowiedziach
Ścieżka SMART – moduł B+R
Ścieżka SMART – moduł wdrożenie innowacji
Dotacje warunkowe w Ścieżce SMART

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone są w następujących terminach:

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Start:

6.07.2023

Zakończenie:

30.10.2023

Dokumenty

FAQ

W modelu finansowym wynagrodzenie kierownika B+R należy uwzględnić w arkuszach „Koszty operacyjne” w kosztach pośrednich wykazanych w pozycji „pozostałe koszty rodzajowe” oraz wpisać w polu Komentarz odpowiednią informację w tym zakresie. Nie należy wykazywać tych kosztów w poszczególnych pozycjach rodzajowych (np. w wynagrodzeniach). Kwotę wynagrodzenia można wpisać łącznie, a w polu „komentarz” wyjaśnić, jakich kosztów będą one dotyczyć (np. koszt wynagrodzenia kierownika projektu). Koszty pośrednie można również rozdzielić proporcjonalnie dla badań przemysłowych i prac rozwojowych, wpisać je w oddzielnych wierszach i wybrać odpowiednią opcję w kolumnie E (Koszty B+R). Można również wpisać je łącznie w jednym wierszu i w kolumnie E wybrać opcję "nie dotyczy". W tym miejscu należy podkreślić, że intensywność wsparcia dla kosztów pośrednich nie wynosi 100% jak wskazano w pytaniu. Jej wysokość jest uzależniono od tego czy koszt pośredni dotyczy prac rozwojowych czy badań przemysłowych. Jeżeli koszt pośredni dotyczy prac rozwojowych przyjmujemy intensywność wsparcia jak dla prac rozwojowych, jeżeli badań przemysłowych intensywność wparcia jak dla badań przemysłowych. Wartość kosztów pośrednich w poszczególnych latach należy obliczyć jako 25% wartości bezpośrednich kosztów prac B+R z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Koszty pośrednie rozliczane są proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich prac B+R.

Zgodnie z § 1 ust. 5 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R w okresie wskazanym w Umowie gdy wdrożenie finansowane jest w ramach modułu Wdrożenie innowacji albo nie później niż do 5 lat od zakończenia realizacji modułu B+R. Termin 5 lat należy liczyć od zakończenia realizacji modułu, a nie – jak wskazano w pytaniu – od zakończenia realizacji projektu. Fakt ten jest istotny, ponieważ terminy te nie muszą być tożsame.

W myśl zapisów § 1 ust. 19 pkt 2 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, PARP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy beneficjent nie wdrożył wyników prac B+R lub wdrożył je w innym zakresie. Natomiast zgodnie z § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent zwraca wypłacone dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu.

Zatem brak wdrożenia wyników prac B+R w okresie ustalonym umową o dofinansowanie, skutkował będzie koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Zarówno w polu "Przewidywana data wdrożenia", jak i w roku docelowym dla wskaźnika "Liczba wdrożonych wyników prac B+R (B+R)" generator umożliwia wybranie 5 roku po zakończeniu okresu realizacji projektu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach kryterium budżet modułu B+R oceniana jest opłacalność i potencjał do wdrożenia wyników B+R, a praktyka biznesowa wskazuje, że wdrożenie powinno nastąpić jak najszybciej, aby miało uzasadnienie dla rozwoju i podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dodatkowo zgodnie z § 6 ust. 12 umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia wyników prac B+R objętych dofinansowaniem w module B+R zobowiązany jest do złożenia do Instytucji sprawozdania obejmującego w szczególności:

 1. informacje na temat wdrożenia prac B+R;
 2. informacje o efektach społeczno-gospodarczych Projektu;
 3. informacje o sposobach rozpowszechniania wyników prac B+R będących rezultatem Projektu

Wzór sprawozdania określa Instytucja. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Instytucję”.

Dla zadania realizowanego zarówno przez osoby z kategorii personel projektu, jak i podwykonawcę, należy dodać dwa rodzaje wydatków: dla kategorii Personel projektu i kategorii Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania wniosku, która wskazuje, że do każdego zadania należy wskazać wydatki (poprzez przycisk „Dodaj wydatek”), które wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją danego zadania. Praca podwykonawcy nie powinna być wydzielana do osobnego zadania, lecz do osobnego wydatku danego zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 7 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji w okresie referencyjnym wynoszącym 4 lata. Zatem do wyliczenia wskaźnika R służącego określeniu kwoty dotacji zwrotnej, przyjmuje się przychody rzeczywiście wygenerowane w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji. Szczegółowe informacje dotyczące dotacji warunkowej, w tym o poziomie części zwrotnej i części bezzwrotnej, zostały zawarte w § 3a umowy o dofinansowanie oraz w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w module B+R wskazano, że limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R. Jednocześnie należy wskazać, że w module B+R nie ma możliwości finansowania w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej, a wszelkie kategorie zostały opisane w ww. przewodniku.

W dokumentacji konkursowej nie jest zabronione by zadania realizowane w ramach podwykonawstwa były realizowane zdalnie. Będzie to zależało od specyfiki zadań zaplanowanych w module. Dodatkowo, należy wskazać, że będzie to również przedmiotem oceny.

Podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu projektowego nie będzie stanowiło rozpoczęcia realizacji projektu, nawet jeśli koszt ich zadań jest objęty dofinansowaniem. Umowa warunkowa, tj. zawierająca warunek uzależniający czas jej wejścia w życie od zdarzenia przyszłego i niepewnego nie stanowi zaciągnięcia prawnie wiążącego zobowiązania, a tym samym nie stanowi wcześniejszego rozpoczęcia projektu. Jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się rozpoczęcie prac B+R. Jednocześnie trzeba potwierdzić, że nie są kwalifikowane koszty czynności przygotowawczych, czyli w tym przypadku koszty związane z podpisaniem takiej umowy warunkowej.

Warunki te zostały uregulowane w § 2 ust. 8 - 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązany będzie do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wskazanych w § 2 ust. 8 - 9 umowy.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem usług zewnętrznych (podwykonawstwo). Kwoty ryczałtowe to jedna z uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zgodnie z § 2 ust. 21 umowy o dofinansowanie, wydatki rozliczone za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów na potwierdzenie poniesienia wydatków. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 19 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozliczenia wydatków w formie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych, warunkiem wypłaty dofinansowania lub zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę jest osiągnięcie wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub osiągnięcie wskaźników produktu lub wykonanie zadań właściwych dla kwot ryczałtowych określonych w załączniku 1 do Umowy. Rozliczenie wydatków polega na wykazaniu we wniosku o płatność wykonania zadań i osiągnięcia wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub kwoty ryczałtowej lub na zwrocie niewykorzystanych środków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników i niewykonania zadań.

W przewodniku kwalifikowalności wydatków brak jest wyłączenia ze wsparcia konkretnych prac budowlanych. Zatem co do zasady parking dla pracowników oraz ogrodzenie działki mogą być wydatkiem kwalifikowalnym z Regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii roboty budowlane np. w module Wdrożenie innowacji, pozycja 4.3.4 Przewodnika kwalifikowalności wydatków. Jednak muszą to być wydatki niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją modułu. Natomiast ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę...

... i realizuj projekt.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Zobacz
Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Raport

Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Zobacz
Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników