Pomiń nawigację
Komunikat

Publikujemy listę wszystkich ocenionych projektów z wyróżnieniem tych, które rekomendowano do dofinansowania.

Rozwój oferty klastrów dla firm

Cel finansowania:

Wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra.

 • 25 kwietnia 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 30 maja 2023

  Start składania wniosków

 • 29 września 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Cała Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Koordynatorzy KKK albo pkw

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I. Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług. Oferta powinna dotyczyć zakresu B+R+I.

Rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych albo koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej  niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
 • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
 • działania związane z udziałem w targach, seminariach, kongresach i konferencjach.
Ile możesz otrzymać?

Do 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Mając na uwadze, że środki pochodzą z funduszy unijnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu dla użytych danych, co wyklucza szacowanie wartości wydatków na podstawie doświadczenia koordynatora klastra. Na etapie oceny należy wykazać, że koszty są adekwatne tzn. nie są ani zawyżone, ani zaniżone. Mając na uwadze dynamikę zmian jakie zachodzą na rynku, coroczny wzrost inflacji etc. korzystne wydaje się stosowanie aktualnych cen rynkowych.

Aktualizacja odpowiedzi 28.09.23 r

Przyjmując, iż koordynator projektu pełni głównie lub wyłącznie funkcję zarządczą, należy taki wydatek umieścić w kategorii „Koszty pośrednie (ogólne)”. Wynika to z zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków: „Personel pełniący funkcje zarządcze finansowany jest w ramach stawki ryczałtowej na koszty pośrednie. Nie jest możliwe łączenie dwóch form rozliczenia (koszty bezpośrednie i pośrednie) dla jednego stanowiska.”

Wynagrodzenia personelu projektu zaangażowanego w rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych, koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) i prowadzącego działania promocyjne, czyli personelu niepełniącego funkcji zarządczych, zalicza się do kategorii kosztów „Personel” rozliczanej jako koszty rzeczywiście ponoszone. Dodatkowo koszty podróży służbowych i szkoleń dotyczące tego personelu mogą być zakwalifikowane do kategorii „Koszty wsparcia uczestników projektu (art. 27 ust. 7 Rozporządzenia 651/2014)” rozliczanej stawką jednostkową.

Koszty wynagrodzenia personelu pełniącego funkcje zarządcze, do którego należy zaliczyć: kierownika/koordynatora projektu oraz inny personel zaangażowany w zarządzanie projektem, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, mieszczą się w kosztach pośrednich projektu. Zgodnie z „Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków” „Personel pełniący funkcje zarządcze finansowany jest w ramach stawki ryczałtowej na koszty pośrednie.” Koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną i finansową projektu oraz zarządzaniem projektem są traktowane jako „Wydatki kwalifikowalne wyłącznie w zakresie i przez okres zaangażowania personelu projektu w realizację projektu”, zgodnie z „Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków”.

Proponujemy zapoznanie się z materiałem teoretycznym opublikowanym w artykule na stronie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-sklada-sie-na-lancuch-wartosci-przedsiebiorstwa/ .

W kontekście artykułu, wytworzenie we wspólnym łańcuchu wartości oznacza, że istnieje cześć wspólna łańcuchów wartości co najmniej dwóch członków klastra (lub członka klastra i koordynatora klastra). Część wspólna może dotyczyć działań podstawowych lub pomocniczych i musi mieć jednoznaczny związek z produktem przeznaczonym do internacjonalizacji. Ponadto co najmniej jeden z tych członków klastra, dla których występuje wspólny łańcuch wartości powinien mieć bezpośredni udział w wytwarzaniu produktu przeznaczonego do internacjonalizacji.

Najbardziej oczywistym przykładem będzie sytuacja, w której jeden z członków klastra produkuje komponent/y (w tym niematerialne – oprogramowanie), z wykorzystaniem których drugi członek klastra wytwarza produkt przeznaczony do internacjonalizacji. Inny przykład może dotyczyć stałego wykorzystywania urządzeń technologicznych (np. linii produkcyjnej) lub udostępnianego usługowo oprogramowania należących do jednego z członków klastra, do wytwarzania określonych produktów przez drugiego członka klastra. Dotyczy to również wykorzystywania w procesie produkcyjnym urządzeń/aparatury należących do koordynatora klastra i udostępnianych usługowo członom klastra. Wspólny łańcuch wartości może obejmować również proces finalnego montażu technicznego złożonych instalacji u klienta przez jednego członka klastra z komponentów wyprodukowanych przez drugiego członka klastra. Wspólny łańcuch wartości może obejmować również proces montażu/instalacji u klienta finalnego produktu członka klastra przez drugiego członka klastra.  Taka relacja może dotyczyć również realizacji procesów dystrybucji/sprzedaży przez jednego członka klastra na rzecz drugiego członka klastra.

W każdym wypadku wymagane jest aby analizowany wspólny łańcuch wartości był aktualny dla bieżącego i przyszłego procesu wytwórczego. Innymi słowy co najmniej dwaj członkowie klastra powinni mieć w sposób stały powiązane swoje modele biznesowe będąc wzajemnie dla siebie kluczowymi partnerami. W przypadku, gdy jeden członek klastra jedynie sprzedał drugiemu członkowi klastra maszynę produkcyjną albo prawa autorskie do jakiejś wartości niematerialnej i prawnej, taki jednorazowy akt nie wiąże (w sposób stały) łańcuchów wartości członków klastra (nie można mówić o wspólnym łańcuchu wartości w dłuższej perspektywie czasu, w której będą wytwarzane produkty po ich wprowadzeniu na rynki zagraniczne).

Podstawowe pole dotyczące opisu korzyści to pole „Uzasadnienie korzyści z wdrożenia usługi (jeśli dotyczy)” w opisie poszczególnych usług w sekcji wniosku OFERTA USŁUGOWA KOORDYNATORA KLASTRA.

W odniesieniu do korzyści z internacjonalizacji, dodatkowo tematyka ta jest elementem opisu w polu „Opis i uzasadnienie zaplanowanych usług w zakresie internacjonalizacji na rzecz przedsiębiorcy” w tabeli „Członkowie klastra biorący udział w procesie internacjonalizacji”. Instrukcja do tego pola wskazuje aby określić cele danego przedsiębiorcy w zakresie internacjonalizacji oraz korzyści dla przedsiębiorcy/klastra wynikające z osiągnięcia tych celów.

Wkład własny członków klastra, przeznaczony na sfinansowanie kosztów projektu, należy wykazać w pozycji „Inne, jakie” z określeniem „wkład członków klastra” lub równoważnym. W przypadku środków pozyskanych ze składek członkowskich, które nie mają związku z bezpośrednim wkładem własnym na pokrycie kosztów internacjonalizacji danego przedsiębiorcy, należy je wykazać w pozycji „środki własne”.

Koordynator klastra, będący beneficjentem, udziela członkom klastra pomocy de minimis, na podstawie umowy zawartej na piśmie, w której zostaną określone co najmniej:

 1. zakres usług, które zostaną zrealizowane wraz z terminami ich realizacji;
 2. koszt usługi;
 3. wartość pomocy de minimis udzielanej członkowi klastra oraz warunki jej udzielania;
 4. dane osób zaangażowanych w realizację usług wraz z ich kwalifikacjami oraz pełnionymi rolami;
 5. oznaczenie rodzajów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy przez członka klastra;
 6. dokumentacja potwierdzająca wywiązanie się stron z postanowień umowy (w szczególności protokoły odbioru prac);
 7. zobowiązanie stron do zachowania poufności;
 8. zasady dotyczące ochrony danych osobowych (jeśli dotyczy);
 9. zobowiązanie członka klastra w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych;
 10. zobowiązanie członka klastra do współpracy w zakresie działań monitoringowych i kontrolnych przeprowadzanych przez Beneficjenta, Instytucję oraz inne uprawnione podmioty;
 11. zobowiązanie członka klastra do współpracy z Beneficjentem, Instytucją oraz innymi uprawnionymi podmiotami dokonującymi ewaluacji projektu;
 12. warunki rozwiązania umowy;
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późń zm.);
 14. dane osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty pomiędzy Beneficjentem i członkiem klastra;
 15. oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis w ramach Projektu dla danego rodzaju usługi i dla danego rodzaju przedsięwzięcia tylko raz i tylko od jednego Beneficjenta;
 16. oświadczenie o niekorzystaniu z usług Beneficjenta w ramach działalności wykluczonych z możliwości udzielania pomocy de minimis wskazanych w rozporządzeniu PARP-FENG;
 17. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP przez MŚP zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych oraz maksymalna wysokość dofinansowania w ramach przeznaczeń pomocy publicznej lub de minimis zostały określone w załączniku nr 2 do Umowy.

Wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem LSI (https://lsi.parp.gov.pl). Nabór wniosków trwa od 30.05.2023 r. do 30.08.2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00.).

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 66 mln zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych), przy czym:

 1. dla projektów realizowanych przez koordynatorów KKK – 49,5 mln zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych);
 2. dla projektów realizowanych przez koordynatorów PKW – 16,5 mln zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

IP może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze. W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze, zostanie ona zwiększona przy zastosowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w zadeklarowanej wysokości na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Beneficjent zapewnia finansowanie wkładu własnego we własnym zakresie, w tym ze środków pozyskanych od członków klastra.

Wkład własny może zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej (rozchód środków finansowych z rachunku lub kasy w trakcie trwania projektu). Wkład własny Wnioskodawcy nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to środki finansowe wnoszone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i które nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować