Pomiń nawigację

Współfinansowanie działań EDIH

Dzwonek

2.22 Współfinansowanie działań EDIH - przedłużenie terminu składania wniosków

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Zwiększanie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

28 lutego 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

28 marca 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

16 maja 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Cała Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  EDIH

Szczegóły dofinansowania

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych oraz zwiększanie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wykonalne i zgodne z zakresem i celem działania. Muszą obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel (w odniesieniu do świadczenia usług na rzecz MŚP), co projekty EDIH zaakceptowane do dofinansowania w konkursie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Koordynatorzy Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH), wybrani w ramach konkursu Komisji Europejskiej, którzy podpisali lub podpiszą z Komisją Europejską stosowną umowę o dofinansowanie.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać 50% kosztów kwalifikowanych.
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 245 mln zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

W załączniku, dotyczącym wymogów minimalnych dla umowy lub porozumienia o partnerstwie, są wskazane obowiązki stron, kto jest podmiotem wiodącym, na jakich zasadach będą transferowane środki. Zapisy tego załącznika abstrahują od kwestii powołania konsorcjum, odnoszą się już do etapu, gdy umowa konsorcjum jest już podpisana. Należy zapewnić, że mechanizmy wewnętrzne konsorcjum są zgodne z ustawą wdrożeniową – to jest przedmiotem kontroli przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, nie zaś podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

Umowa konsorcjum musi być zawarta na czas składania wniosku o dofinansowanie.

Zmiany składu konsorcjum, zmiany partnerów będą wymagały również zgody Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które prowadziło etap prekwalifikacji.

Zmiany, które dotyczą usług, wskaźników, kwot, itd., muszą zostać w pierwszej kolejności zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Najlepsze rozwiązanie to takie, gdy EDIH wprowadzi zmiany do Grant Agreement, przed złożeniem aplikacji do PARP w ramach FENG lub co najmniej przed zawarciem umowy. Jednak nawet po podpisaniu umowy, jest możliwość wprowadzania zmian.

O koszty pośrednie (7%) można wnioskować już w pierwszym wniosku o płatność, ponieważ będą się odnosić do wydatków bezpośrednich, które zostaną wykazane w tym wniosku. W sytuacji, gdy zatwierdzona zostanie niższa kwota wydatków kwalifikowalnych niż deklarowana przez Beneficjenta, wówczas wartość 7% kosztów pośrednich będzie liczona od zatwierdzonej kwoty wydatków bezpośrednich na poziomie danego wniosku.

Składając wniosek o płatność, EDIH przedstawia koszty rzeczywiście poniesione w danym okresie sprawozdawczym i dolicza 7% tych kosztów. Obliczone w ten sposób koszty traktowane są jako wydatki poniesione. Koszty pośrednie są rozliczane metodami uproszczonymi. Tutaj nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych, aby potwierdzić, że poniesione zostały wydatki na koszty pośrednie. W przypadku uznania części wydatków za niekwalifikowalne, koszty pośrednie nadal będą stanowiły 7% kwoty wydatków, uznanych za kwalifikowalne. Koszty pośrednie (7%) także muszą zostać wytransferowane do MŚP.

Tak. Płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych mogą być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne w ramach projektu. W przypadku poniesienia przez EDIH wydatków kwalifikowalnych ze środków własnych, EDIH jest uprawniony do przekazania ze środków zaliczki kwot odpowiadających dofinansowaniu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wydatki należy przedstawić jako kwalifikowalne w prawidłowej proporcji do rozliczenia.

Środki trwałe będą rozliczane według faktycznie poniesionych wydatków. Muszą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz przedstawione do rozliczenia ze wskazaniem proporcji korzystania w ramach usług MŚP i innych (np. JST, jeżeli dotyczy).

Postęp finansowy powinien się zbiegać z postępem rzeczowym. Usługi dla MŚP, które mają być świadczone w dłuższym terminie, powinny być podzielone na etapy (konieczne odpowiednie zapisy w umowie z MŚP).

Jeżeli usługa będzie podzielona na etapy i kolejne etapy będą wynikać z umowy z MŚP, to PARP będzie rozliczać koszty na bieżąco. PARP nie planuje rozliczać usług jedynie po ich zakończeniu, jednak przedstawiona przez EDIH dokumentacja powinna takie etapowe rozliczanie uzasadniać.

Beneficjent (lider/partnerzy) może ponosić koszty ze środków własnych, jednak w momencie ich przedstawienia do rozliczenia musi zostać zachowany podział 50%/50% z FENG i DEP (dotyczy kosztów wyłącznie w zakresie MŚP).

W celu zachowania płynności wydatków EDIH, kwalifikowalność jest rozważana na moment ich rozliczania, a nie na moment ich poniesienia. Podczas składania wniosków o rozliczenie poniesionych kosztów, koszty muszą być zaksięgowane zgodnie z podziałem 50/50 (przy założeniu, że z usług korzystają wyłącznie MŚP).

W ramach jednego wniosku o płatność Beneficjent może wnioskować o rozliczenie zaliczki, refundację i kolejną transzę zaliczki. Rozliczenie zaliczki następuje poprzez rozliczenie kosztów rzeczywistych bądź ich zwrot. Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% dofinansowania. Należy rozważnie podzielić wnioskowane transze zaliczki, aby móc je rozliczyć. Jeżeli jakaś kwota zaliczki nie zostanie rozliczona, EDIH będzie musiał dokonać zwrotu nierozliczonej zaliczki, zaś ta kwota pomniejszy pulę dostępnej zaliczki (nie wraca do puli zaliczki dostępnej dla EDIH).
Należy wnioskować o takie kwoty zaliczki, które są możliwe do rozliczenia w okresie sprawozdawczym.

Mówiąc o dofinansowaniu mamy na myśli jedynie wydatki kwalifikowalne, a w przypadku, gdy Beneficjent może odzyskać VAT jest on wydatkiem niekwalifikowalnym i jest ponoszony poza DEP i FENG.

Granicę pomiędzy budżetem FENG i FERC ustala EDIH, który dokonuje podziału usług między JST a MŚP.

Zamówienia powinny być sumowane w ramach podmiotu Zamawiającego.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników