Pomiń nawigację
Komunikat

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na wybór operatorów programów mentoringowych na zapewnienie kompleksowego wsparcia indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i procedurą naboru.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady naboru i na co dzień zajmują się oceną i wdrażaniem projektów.

Dyżury eksperckie odbywają się pod numerem infolinii: 22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 a następnie 2.

Terminy dyżurów eksperta:

Środy i piątki w godz. 11:00 – 13:00

Laboratorium Innowatora - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Wybór operatorów realizujących programy wsparcia indywidualnych innowatorów.

 • 21 września 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 24 października 2023

  Start składania wniosków

 • 19 grudnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

7 000 000 PLN

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Celem działania jest realizowanie przez Operatorów profesjonalnych programów mentoringowych, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

 • centra transferu technologii,
 • centra innowacji,
 • inkubatory technologiczne,
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 • parki technologiczne.

Wsparcie finansowe

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie
 • koszty działań mentoringowych i doradczych realizowanych przez operatorów na rzecz uczestników programu;
 • koszty usług wspomagających weryfikację założeń biznesowych;
 • inne koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, pozyskaniem baz danych oraz nabyciem narzędzi informatycznych i środków trwałych;
 • koszty działań operatorów związanych z obsługą programu tj.:
  • koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych;
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Więcej informacji w Dokumentach : Ogłoszenie o naborze, Kryteria wyboru projektów i Regulamin wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

7 000 000 PLN

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Laboratorium Innowatora - oferta dla operatorów?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 2

środa:

11:00-13:00

piątek:

11:00-13:00

Terminy zgłoszeń

Termin naboru:

Termin naboru

Start:

24.10.2023

Zakończenie:

19.12.2023

Dokumenty

FAQ

W ramach potencjału oceniane jest doświadczenie i kompetencje kluczowych 8 członków zespołu realizującego koncepcję programu (bezpośrednio zaangażowanych w rzeczową realizację działań: Nabór, Preselekcja, Mentoring), w tym 3 kluczowych ekspertów oceniających pomysły biznesowe.

W odniesieniu do co najmniej 8 wyżej wskazanych osób Wnioskodawca przedstawia ich imiona i nazwiska, opis wykształcenia, doświadczenia i kompetencji.

Osoby te powinny dysponować weryfikowalnym doświadczeniem w:

− rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub;

− tworzeniu lub komercjalizacji nowych technologii lub;

− realizacji procesów inwestycyjnych venture capital.

Przedstawione doświadczenie powinno być poparte przykładami konkretnych przedsięwzięć/działań. Przedstawiony opis wskazanych we wniosku osób powinien potwierdzać adekwatne doświadczenie oraz kompetencje w zakresie właściwym dla powierzonych zadań, z uwzględnieniem koncepcji programu przedstawionej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca opisuje także strukturę organizacyjną, podział zadań, wskazane funkcje oraz wymagane kompetencje odnośnie do całego zespołu realizującego koncepcję programu (w tym co najmniej 5 kluczowych członków oraz 3 kluczowych ekspertów).

Koncepcja programu Laboratorium Innowatora wymaga uwzględnienia wsparcia pomysłodawców z obszaru całej Polski oraz zakładać działania takie jak Nabór, Preselekcja i Mentoring, opisane zgodnie z wymogami kryterium rankingującego nr 2. Opis koncepcji programu Laboratorium Innowatora powinien uwzględniać następujące elementy:

 • informacje nt. organizacji naboru;
 • przewidywany zakres i zasady współpracy z Partnerami;
 • założone rezultaty programu i prawdopodobieństwo ich osiągnięcia;
 • informacje potwierdzające skuteczność proponowanej koncepcji;
 • zidentyfikowane ryzyka oraz działania planowane do podjęcia/podjęte w celu ich eliminacji lub minimalizacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
 • sposoby zapewnienia skutecznego wsparcia Pomysłodawców z obszarów całej Polski;
 • informacje nt. przyjętych terminów działania Mentoring wraz z uzasadnieniem;
 • narzędzia i metody badania postępu i prawidłowości zaplanowanych prac;
 • warunki i zasady przerywania uczestnictwa w programie w przypadku braku postępów Pomysłodawcy w realizacji opisanych działań i/lub braku zaangażowania Pomysłodawcy;

Projekt powinien być realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R, tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wywierać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R).

Każdy wniosek ocenimy zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi i rankingującymi. Każde kryterium obligatoryjne jest oceniane w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE). Każde kryterium rankingujące jest oceniane w sposób punktowany.

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów obligatoryjnych otrzyma ocenę „TAK” i w każdym z kryteriów rankingujących uzyska minimalną liczba punktów wymaganą do spełnienia kryterium. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania musi:

- uzyskać wymagane minimum punktowe w każdym kryterium;

- uzyskać łącznie co najmniej 5 punktów.

W ramach kryteriów rankingujących projekt może uzyskać łącznie maksymalnie 12 pkt. O pozycji projektu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych w wyniku oceny kryteriów rankingujących.

W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryteriach według następującej kolejności:

 1. Kryterium: Koncepcja programu Laboratorium Innowatora;
 2. Kryterium: Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji projektu;
 3. Kryterium: Doświadczenie Wnioskodawcy w rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu, tj. wyliczane w relacji do kategorii „koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu”. Koszty wynagrodzenia kierownika/koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, kwalifikowane są w całości kosztach pośrednich projektu.

Wynagrodzenia członków zespołu realizującego koncepcję programu w tym ekspertów oceniających pomysły biznesowe oraz członków zespołu wdrażającego projekt mogą być kwalifikowane w kosztach bezpośrednich, o ile osoby te nie pełnią funkcji kierowniczych lub administracyjnych. W przypadku kiedy nazwa i/lub zakres stanowiska będzie wskazywał na pełnienie funkcji kierowniczych lub administracyjnych wynagrodzenia osób pełniących te funkcje kwalifikowalne są do wsparcia w ramach kosztów pośrednich.

Operatorem może zostać podmiot działający na rzecz innowacyjności, realizujący programy wsparcia indywidualnych innowatorów w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie.

Jest to indywidualny innowator, tj. osoba fizyczna (lub zespół osób fizycznych), zgłaszająca się do udziału w programie Laboratorium Innowatora z innowacyjnym pomysłem biznesowym, która posiada prawa do zgłoszonego Pomysłu biznesowego (jest jego właścicielem) i nie narusza praw osób trzecich. Pomysłodawca lub Pomysłodawcy to osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.

Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjent ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową do końca obowiązywania okresu trwałości lub okresu tożsamego z okresem trwałości.

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Zobacz
Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża odzysk materiałowy surowców - Raport z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża odzysk materiałowy surowców - Raport z II edycji badań

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników