Pomiń nawigację
Komunikat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Do dofinansowania rekomendowano 17 projektów o łącznej wartości ponad 260 mln zł.

Celem działania Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów.

Nabór projektów był prowadzony od 13 czerwca do 14 września 2023 r. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy akceleracji i prowadzące działalność na terytorium Polski, takie jak centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskały minima punktowe we wszystkich kryteriach rankingujących.

 W ramach naboru do PARP wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości ponad 494 mln zł. Agencja wybrała do dofinansowania 17 projektów, które zaprezentowały najbardziej atrakcyjne, efektywne koncepcje akceleracji startupów oraz mogą pochwalić się dostępem do wartościowego ekosystemu partnerów instytucjonalnych. Zwycięskie projekty otrzymają łącznie ponad 260 mln zł przy średniej kwocie wsparcia wynoszącej 15,3 mln zł.

Wybrane podmioty oferować będą programy akceleracji startupów, polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych. W toku akceleracji startupy – oprócz wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.

Program finansowany jest w 100% ze środków programu FENG.

Stosownie do liczby wybranych projektów do dofinansowania zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze. W związku z tym, na stronie naboru został opublikowany zaktualizowany Regulamin wyboru projektów w zakresie postanowień §1 ust. 8. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Więcej informacji o działaniu Startup Booster Poland – Smart UP znajduje się na stronie PARP.

Startup Booster Poland – Smart UP

Cel finansowania:

Celem konkursu jest wybór operatorów programów akceleracyjnych Smart UP

 • 24 maja 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 13 czerwca 2023

  Start składania wniosków

 • 14 września 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

18 000 000 PLN

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym.

Szczegółowy opis

Cel działania

Celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • koszty operacyjne akceleratora, w tym wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • koszty grantów udzielanych startupom.
Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

 • centra transferu technologii,
 • centra innowacji,
 • inkubatory technologiczne,
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 • parki technologiczne.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

18 000 000 PLN

Limity dofinansowania projektu:

 • kwota dofinansowania projektu wynosi nie mniej niż 10 mln zł, a nie więcej niż 18 mln zł;
 • wydatki kwalifikowane projektu przeznaczone na wydatki operacyjne Akceleratora nie przekraczają 20% łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu;
 • dofinansowanie wydatków operacyjnych wynosi maksymalnie 80% kwalifikowanych wydatków operacyjnych.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Tak, przy czym zgodnie z postanowieniami określonymi w §3 ust. 8 Regulaminu Wyboru Projektów, osoba ta nie może pełnić funkcji kierowniczych. 

Zgodnie z postanowieniami kryterium rankingującego nr 1 „Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji programów akceleracji” ocenie podlegać będzie doświadczenie Wnioskodawcy w pełnieniu roli akceleratora, tj. w okresie 7 lat, licząc od daty ogłoszenia naboru, zrealizował co najmniej jedną rundę programu akceleracyjnego polegającego na uzyskaniu co najmniej wyników walidacji przedmiotu, rozwoju lub jego kluczowych elementów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (lub w warunkach rynkowych) lub internacjonalizacji startupów.  Postanowienia kryterium odnoszą się wyłącznie do doświadczenia Wnioskodawcy. Doświadczenie, o którym stanowi kryterium w odniesieniu do podmiotów powiązanych w Wnioskodawcą (niezależnie od rodzaju powiązań) nie stanowi przedmiotu weryfikacji przez PARP i nie może zostać zakwalifikowane celem spełnienia kryterium.

Członkowie zespołu wdrażającego projekt grantowy zasadniczo są odpowiedzialni w szczególności za obsługę zadań odpowiadających ustawowym zadaniom podmiotu realizującego projekt grantowy określonych w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. W dokumentacji konkursowej zespół też jest określony mianem zespołu zarządzającego projektem grantowym, niemniej oba określenia dotyczą tego samego zespołu, którego potencjał podlega ocenie w ramach kryterium nr 3 „Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania i realizacji projektu grantowego”.

Zespół realizujący program akceleracji, o którym stanowi kryterium rankingujące nr 4, odpowiada za kluczowe zadania programu akceleracji, tj. związane z realizacją procesów: nabór, ocena, soft-landing (jeśli dotyczy), akceleracja i postakceleracja.

Co do zasady oba określenia opisują ten sam zespół, odpowiedzialny w szczególności za obsługę zadań odpowiadających ustawowym zadaniom podmiotu realizującego projekt grantowy określonych w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. Koszty wynagrodzeń członków tego zespołu  – pod warunkiem niepełnienia przez nich funkcji kierowniczych - realizujących działania beneficjenta projektu grantowego określone w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej kwalifikowane są do wsparcia w ramach kosztów bezpośrednich.

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby Partnerów Krajowych. Ze względów technicznych generator wniosków w LSI umożliwia Wnioskodawcy opis maksymalnie 10 Partnerów Krajowych oraz 10 Partnerów Zagranicznych. W przypadku potrzeby wykazania większej liczby partnerów Wnioskodawca może opisać ich w załączniku do wniosku (zakładka „Załączniki” w generatorze).

 

Dokumentacja konkursowa nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Co do zasady struktura udziałów i zarządzający startupem uczestniczącym w akceleracji „Poland Prize” powinny wskazywać na faktyczne zagraniczne pochodzenie przedsiębiorstwa. 

Wskazuje na to poziom udziałów lub akcji posiadanych przez osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego wynoszący co najmniej 50% oraz udział w zarządzie spółki co najmniej jednej osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa.

Definicja startupu przedstawiona w załączniku nr 6 do Regulaminu Wyboru Projektów odnosi się wyłącznie do podmiotu podlegającego akceleracji w toku projektu, tj. grantobiorcy - uczestnika programu akceleracyjnego Smart Up (jak wprost określa definicja). 

Z kolei kryterium rankingujące nr 1 „Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji programów akceleracji” bada przede wszystkim doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji programów akceleracji, przy czym przedmiot takiej akceleracji nie pozostał zdefiniowany w kryterium i opisany jest w sposób otwarty (jako „przedmiot rozwoju”, „kluczowe elementy przedmiotu rozwoju”, „startup” oraz „rozwiązanie”).  Tym samym doświadczenie Wnioskodawcy co do zasady może zostać wykazane poprzez realizację programu (-ów) akceleracji wspierających rozwój także rozwiązań / startupów bez osobowości prawnej, w tym rozwiązań osób fizycznych (np. zespołu naukowego). 

Wnioskodawca niezarejestrowany w KRS może wziąć udział w naborze. W takim przypadku we wniosku o dofinansowanie w polu „Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym” podaje numer wpisu do innego właściwego dla niej rejestru, w polu „Opis projektu” podając nazwę tego rejestru. 

Jeśli wnioskodawca jest jednostką wewnętrzną uczelni niemającą osobowości prawnej należy podać nr KRS uczelni, a jeżeli uczelnia nie jest wpisana do KRS, numer wpisu do innego właściwego dla niej rejestru zgodnie z powyższym.

Tak, zgodnie z § 2. ust. 12 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wymogami określonymi dyrektywą w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa , dyrektywą w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i dyrektywą ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (o ile będzie dotyczyło danego Projektu).

 

Podstawą udzielenia grantu przez Beneficjenta (akcelerator) grantobiorcy (startupowi) jest pisemna umowa o powierzenie grantu (akceleracji) zawarta między Beneficjentem a grantobiorcą, o której mowa w art. 41 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.  Zakres umowy pomiędzy stronami o których mowa powyżej, został określony w § 3a. ust. 8 umowy o dofinansowanie, dostępnej na stronie naboru.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować