Pomiń nawigację

Komunikaty

20.03.2024

Lista wszystkich ocenionych projektów w ramach Działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o wynikach oceny projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Ocena projektów była jednoetapowa i została przeprowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. Każdy wniosek podlegał ocenie w formie panelu z udziałem dwóch członków oceniających oraz przewodniczącego panelu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie wynosiła 15. Jednocześnie, minimalna liczba punktów umożliwiająca rekomendację projektu do dofinansowania wynosiła 10 punktów, przy czym projekt musiał uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w danym kryterium. Oznacza to, że projekt, który otrzymał 10 pkt lub więcej, ale nie spełnił wszystkich kryteriów, nie mógł znaleźć się na liście projektów wybranych (rekomendowanych) do dofinansowania.

Rekomendacja wniosku do dofinansowania nie jest równoznaczna z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Po rozstrzygnięciu naboru PARP przeprowadza weryfikację dokumentów i oświadczeń złożonych przez wnioskodawców.

Zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu wyboru projektów każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.