Pomiń nawigację

Ścieżka Smart

Dzwonek

Ścieżka SMART - aktualizacja dokumentacji konkursowej

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

7 lutego 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

21 lutego 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

12 kwietnia 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Ścieżka Smart ?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5.​

wtorek:

10:00-14:00

czwartek:

10:00-14:00

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Termin naboru

Start:

21.02.2023

Zakończenie:

12.04.2023

Termin naboru

Start:

13.04.2023

Zakończenie:

15.06.2023

Termin naboru

Start:

5.09.2023

Zakończenie:

31.10.2023

Dokumenty

FAQ

W harmonogramie rzeczowo-finansowym, w module B+R, wszystkie koszty pośrednie należy ująć w jednej pozycji (jedna kwota) w zadaniu dotyczącym wyłącznie kosztów pośrednich. Dla kosztów pośrednich proszę utworzyć zadanie pt. „Koszty pośrednie” i wszystkie koszty pośrednie ująć w jednej pozycji w tym zadaniu. Koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do zatwierdzonych bezpośrednich kosztów prac B+R. Sposób wyliczenia wartości kosztów pośrednich oraz ich dofinansowania został wskazany w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 55-56).

Celem modułu Wdrożenie innowacji jest wdrożenie innowacji w oparciu o wyniki prac B+R. Wydatki przedstawione do wsparcia w tym module muszą być nie tylko racjonalne i przyporządkowane do właściwych kategorii kosztów, ale również niezbędne do wdrożenia innowacji. Zatem kwalifikowalność instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, solarów czy systemu odbioru deszczówki w module Wdrożenie innowacji zależy od ich niezbędności względem rezultatów modułu.
Projekt może być realizowany nielinearnie tzn. wybrane moduły nie muszą być ze sobą bezpośrednio powiązane i mogą być realizowane niezależnie. Zatem moduł Zazielenienie przedsiębiorstw może być realizowany niezależnie od pozostałych i można w nim zaplanować wydatki związane z realizacją „rozwiązania prośrodowiskowego”. Przyporządkowanie wydatków do modułów oraz określenie ich niezbędności należy do Wnioskodawcy.

Nie ma minimalnej i maksymalnej wartości projektu, ale są limity dotyczące maksymalnej możliwej do otrzymania kwoty dofinansowania w ramach danej pomocy publicznej. Limity te wskazane są w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 Priorytetu FENG (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów).

Na etapie składania wniosku nie są wymagane promesy, jedynym załącznikiem jest model finansowy. Natomiast jeśli eksperci oceniający będą mieli wątpliwości co do zdolności do sfinansowania projektu przez Wnioskodawcę na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz w modelu finansowych to mogą w trakcie oceny poprosić o dołączenie wybranych dokumentów (promesy, umowy pożyczy, itd.).

Na dzień składania wniosku nie są wymagane żadne dokumentów w formie załączników, natomiast należy we wniosku o dofinansowanie opisać jakie dokumenty są w posiadaniu Wnioskodawcy lub jakie będą potrzebne do realizacji danego przedsięwzięcia oraz jaki jest harmonogram ich pozyskania.

Wszystkie wymagane dokumenty związane z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia będą wymagane w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.

Nie są kwalifikowane w żadnym module.

Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej w module Zazielenienie przedsiębiorstw może być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków:

 • nabycie środków trwałych (pozycja 7.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków)  które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Zazielenienie przedsiębiorstw jednej z czterech form inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2.pkt 49a – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  • głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii
  • wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%)
  • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.

Jeśli spełnione będą powyższe warunki całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym

Lub

 • dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne (pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności) i wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym. PARP nie przewiduje udostępnienia narzędzia określającego wartość inwestycji referencyjnej. Przy określeniu wartości inwestycji referencyjnej można wykorzystać np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty).

Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” - zał. 2 do „Regulaminu wyboru projektów” pkt. 7 Wydatki kwalifikowalne modułu zazielenianie przedsiębiorstw. Wnioskodawca sam powinien wskazać i uzasadnić w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i wskazać sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji  OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW).

Jednymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są model finansowy (obligatoryjnie) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (jeżeli dotyczy). Przy czym na etapie oceny projektu Komisja Oceny Projektów w ramach uzupełnień do wniosku, może poprosić wnioskodawcę o załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione we wniosku (np. raport z prac B+R)

Tak, w module Wdrożenie innowacji można wdrożyć dwa różne innowacyjne rozwiązania, przy czym w takim wypadku oba rozwiązania muszą opierać się o wyniki prac B+R opracowane poza projektem. W module Wdrożenie innowacji nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wdrożenia innowacji będącej wynikiem realizacji modułu B+R (w ramach tego samego projektu) oraz innowacji w oparciu o wyniki prac B+R zrealizowane poza projektem. W takim wypadu należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie (pierwszy linearny, a drugi uwzględniający wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poza projektem).

W Generatorze wniosków nie ma możliwości definiowania własnych jednostek miary samodzielnie przy wskaźnikach, ponieważ jednostki te muszą być spójne z Centralnym Systemem Teleinformatycznym. Jeżeli brak jest jednostki miary niezbędnej do zdefiniowania wskaźnika, proszę zgłosić prośbę o dodanie odpowiedniej jednostki za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w LSI (Generatorze wniosków).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę...

... i realizuj projekt.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników