Pomiń nawigację

Ścieżka Smart

Dzwonek

Ścieżka SMART - aktualizacja dokumentacji konkursowej

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

7 lutego 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

21 lutego 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

12 kwietnia 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Ścieżka Smart ?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5.​

wtorek:

10:00-14:00

środa:

10:00-14:00

czwartek:

10:00-14:00

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Termin naboru

Start:

21.02.2023

Zakończenie:

12.04.2023

Termin naboru

Start:

13.04.2023

Zakończenie:

15.06.2023

Termin naboru

Start:

5.09.2023

Zakończenie:

31.10.2023

Dokumenty

FAQ

Kwestia zaliczek opisana jest w § 4 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 7 „W przypadku, gdy łączna kwota zaliczki określona w Harmonogramie płatności przekracza kwotę wskazaną w rozporządzeniu w sprawie zaliczek, Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w jednej lub kilku z form, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zaliczek, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie płatności na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 5 ust. 1”. Z kolei w § 4 ust. 8 wskazano, że „W przypadku, gdy w wyniku zmian w Harmonogramie płatności zwiększona została kwota zaliczki, Instytucja może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, nawet jeśli nie dojdzie do przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 7”.

Wydatki ponoszone w ramach modułu Zazielenienie przedsiębiorstw muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w module Zazielenienie. Jeśli wnioskodawca nie założy inaczej, to moc instalacji PV nie musi być związana z zapotrzebowaniem na energię w innych modułach, a energia wytwarzana przez instalację PV może być wykorzystywana na cele całego zakładu.

W przewodniku kwalifikowalności wydatków brak jest wyłączenia ze wsparcia konkretnych prac budowlanych. Zatem co do zasady parking dla pracowników oraz ogrodzenie działki mogą być wydatkiem kwalifikowalnym z regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii Roboty budowlane np. w module Wdrożenie innowacji pozycja 4.3.4 z Przewodnika kwalifikowalności wydatków. Jednak muszą to być wydatki niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją modułu. Natomiast ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu.

Nie, zakres planowanych prac budowlanych i ich zasadność powinna zostać opisana we wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (dotyczy projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Wdrożenie Innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw, Cyfryzacja). Poprzez zakończenie realizacji Projektu należy rozumieć finansowe rozliczenie wniosku o płatność końcową, rozumiane jako dzień ostatniego przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta – w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki lub jako dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wózki widłowe, magazynowe oraz regały magazynowe co do zasady nie są wykluczone ze wsparcia i mogą być wydatkiem kwalifikowalnym, jeżeli stanowią środek trwały [np. w module Wdrożenie innowacji w kategorii Środki trwałe/dostawy (pozycja 4.3.3 z Przewodnika kwalifikowalności)]. Jednak ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu.

Realizacja poszczególnych modułów/całego projektu nie jest ograniczona ramami czasowymi, przy czym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, okres realizacji nie może wykraczać poza 31.12.2029 r.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w module Wdrożenie innowacji budowa hali produkcyjnej może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii Roboty budowlane (pozycja 4.3.4 z Przewodnika kwalifikowalności). Ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu. Części produkcyjna, magazynowa, administracyjna oraz socjalna będą mogły podlegać wsparciu jedynie w części w jakiej dotyczą modułu.

Nie, jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy zwierający arkusz Sprawozdania finansowe, w którym należy wprowadzić dane finansowe firmy za okres 3 lat przed rokiem złożenia wniosku oraz za bieżący okres roku kalendarzowego, tj. ostatni zamknięty kwartał. Wprowadzone dane za zamknięte lata obrotowe powinny być zgodne z danymi złożonymi w KRS lub innych rejestrach. Dane w przedmiotowym arkuszu należy zaokrąglać do pełnych (tysięcy) złotych. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcja wypełniania Modelu Finansowego – Ścieżka SMART Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Nie, jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy. Opis szacowania zaplanowanych w projekcie wydatków powinno być zawarte w treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę...

... i realizuj projekt.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników