Pomiń nawigację

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Dzwonek

Ścieżka SMART - aktualizacja dokumentacji naboru nr 2/2023

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

30 marca 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

10 maja 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Poznaj założenia realizacji projektu w Ścieżce SMART
Ścieżka SMART – moduł B+R
Ścieżka SMART – moduł wdrożenie innowacji
Dotacje warunkowe w Ścieżce SMART
Ścieżka SMART w pytaniach i odpowiedziach

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Ścieżka Smart 2 nabór 2023?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 1.​

wtorek:

10:00-12:00

czwartek:

10:00-12:00

Terminy zgłoszeń

Nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone są w następujących terminach:

Termin naboru

Start:

10.05.2023

Zakończenie:

30.06.2023

Dokumenty

FAQ

Nie ma takiego limitu z zastrzeżeniem zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) zawartych w pkt. 1.1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

W arkuszu Założenia w modelu finansowym, w części „finansowanie” należy podać oprocentowanie kredytów/pożyczek oraz depozytów, które przyjęte będzie do prognozowania w całym modelu finansowym, tzn. zarówno w części bez projektu, jak i w projekcie. Zatem dotyczyć będzie całej działalności firmy. Jeżeli oprocentowanie kredytów i depozytów dla części „bez projektu” oraz części projektowej są różne, proszę to wskazać w polu Komentarz.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu „Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce na terenie RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić, dlaczego taka a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań. Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Zgodnie informacją zawartą w kryterium Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją: „Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru”. Jeżeli treść ww. kryterium się nie zmieni, w kolejnych naborach ocena dokonywana będzie w oparciu o Listę KIS będącą załącznikiem do Regulaminu Wyboru Projektów.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Umowa dotycząca zewnętrznego finansowania (np. umowa pożyczki z inwestorem) powinna być przedstawiona najpóźniej na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. W przeciwnym razie beneficjent – zgodnie z § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie – zobowiązany będzie do dostarczenia umowy zewnętrznego finansowania projektu przed pierwszą wypłatą dofinansowania. Natomiast jeśli inwestor jest zdecydowany finansować projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpiszę umowę pożyczki lub inną, może to być ocenione na korzyść Wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryterium „zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”.

Umowa z inwestorem może zostać podpisana przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Może to być również umowa warunkowa, uzależniająca swoje obowiązywanie od określonych warunków (np. informacji o pozytywnej ocenie wniosku).

Podatek VAT jest co do zasady wydatkiem niekwalifikowanym a jako wydatek kwalifikowany można go uznać tylko w  przypadku, jeżeli Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT w polu „Możliwość odzyskania VAT” należy wybrać „TAK”. Jeżeli nie ma takiej możliwości to wybiera „Nie” a w polu: uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT, wpisuje „nie dotyczy”. W każdym  przypadku kwoty wydatków w polu „wydatki ogółem” powinny być wykazane w kwotach brutto (tj. z VAT), a w polu „koszty kwalifikowane” wykazane w kwotach netto (bez VAT) chyba że podatek będzie kwalifikowany.

W przypadku, gdy zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wydane na ten sam zakres kosztów kwalifikowalnych, jak zgłoszone do projektu, należy wskazać, że przed ewentualnym zawarciem umowy o dofinansowanie, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedłożenia zarówno decyzji o wsparciu, jak i wykazu kosztów, jakie w ramach tej decyzji zostały/zostaną sfinansowane. Jednocześnie należy zauważyć, że udzielona pomoc (zarówno w ramach decyzji jak i programu SMART) nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowiązującej w regionie, w którym realizowany jest projekt.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wydatek polegający na budowie budynku i posadowieniu OZE na dachu tego budynku, może być kwalifikowany – w zależności od decyzji wnioskodawcy oraz zakresu projektu – albo w ramach modułu Wdrożenie Innowacji, albo w ramach modułu Zazielenienie przedsiębiorstw.

Przy czym, jeśli decyzją wnioskodawcy ww. koszt zostanie ujęty w ramach modułu Wdrożenie Innowacji, instalacja OZE może być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków:

Środki trwałe/dostawy (pozycja 4.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Wdrożenie innowacji jednej z czterech form inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2.pkt 49a – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie na str. 38 – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii
 • wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%)
 • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.
  Jeśli spełnione będą powyższe warunki oraz całość instalacji jest niezbędna do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem projektu, całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym. Analogiczne wymagania muszą być spełnione w przypadku instalacji OZE kwalifikowanej w ramach RPI w module Zazielenienie, przy czym w tym przypadku instalacja nie musi być w całości niezbędna do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem projektu a może być także uzasadniona innymi działami przedsiębiorcy.

W innym przypadku wydatek taki powinien zostać wykazany w module Zazielenienie przedsiębiorstw w następujący sposób:

dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne (pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności) i wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym. Nie przewiduje się udostępnienia narzędzia określającego wartość inwestycji referencyjnej. Przy określeniu wartości inwestycji referencyjnej można wykorzystać np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty).

Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” - zał. 2 do „Regulaminu wyboru projektów” pkt. 7 Wydatki kwalifikowalne modułu zazielenianie przedsiębiorstw. Wnioskodawca sam powinien wskazać i uzasadnić w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i wskazać sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji  OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę...

... i realizuj projekt.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników