Pomiń nawigację
Komunikat

W wyniku zakończonej procedury odwoławczej wybrane do dofinansowania zostały kolejne dwa projekty. 

Zaktualizowane listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie dostępne są na stronie naboru w sekcji wyniki i archiwum 

Platformy startowe dla nowych pomysłów: oferta dla ośrodków innowacji

Cel finansowania:

Przeprowadzenie procesu inkubacji startupów.

Platformy Startowe:
 • 12 kwietnia 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 18 kwietnia 2023

  Start składania wniosków

 • 12 lipca 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

25 000 000 PLN

Miejsce realizacji projektu

makroregion Polski Wschodniej

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

Akceleratory / inkubatory

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo .

Szczegółowy opis

Cel działania

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty grantowe, realizowane w partnerstwie prowadzonym przez Animatorów Platform startowych. Realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów startupów. Projekt powinien obejmować wszystkie działania niezbędne do realizacji zaplanowanego programu inkubacji, obejmującego także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia personelu projektu
 • koszty indywidualnego wsparcia startupów, w tym koszty usług podstawowych i specjalistycznych.
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Ośrodki innowacji działające w partnerstwie, posiadające siedzibę w jednym z województw na terytorium makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

25 000 000 PLN

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Tak, specjalizacja branżowa może dotyczyć jednej specjalizacji (z wyłączeniem rozwiązań IT/ICT) wspólnej dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Należy pamiętać, że ścieżka tematyczna inkubacji powinna zostać kompleksowo zaplanowana wraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb startupów, zgodnie z wymogiem kryterium nr 4 „Koncepcja programu inkubacji”.

Startup nabywając usługi ze środków grantu nie ma obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych, w związku z tym nie ma potrzeby realizacji tych zadań na jego rzecz przez Animatora platformy. Zgodnie z rozdziałem 1 pkt 2 lit. e) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez grantobiorców (startupy).

Grant to środki finansowe, które beneficjent projektu grantowego (Animator Platformy startowej) przekazuje grantobiorcy (startupowi). Zapłata faktury przez Animatora za usługę wykonaną na rzecz startupu nie stanowi przekazania grantu. Forma rozliczenia grantu przez startup określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

 

Koszty usług specjalistycznych zapewnianych w ramach partnerstwa projektowego, co do zasady stanowiące koszty ponoszone przez poszczególnych partnerów projektowych, podlegają opodatkowaniu w zależności do ich rodzaju, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Zgodnie z §3 ust. 10 Regulaminu wyboru projektów oraz § 9 ust. 6 umowy o dofinansowanie wydatki projektu poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) są niekwalifikowane do wsparcia w ramach projektu.

W przypadku dokonywania ze środków grantu nabyć obłożonych podatkiem VAT, startup jest zobowiązany do pokrywania podatku niezależnie od postanowień umowy grantowej (inkubacyjnej).

Beneficjent – Animator Platformy startowej – zobowiązuje się w §3 ust. 7 pkt 10 umowy o dofinansowanie do rekomendacji do ubiegania się o dotację w ramach komponentu IIa maksymalnie 70% inkubowanych startupów rankingowanych na zakończenie inkubacji. Odpowiednie warunki w tym zakresie powinny wynikać z Regulaminu każdej platformy startowej.

Wnioskodawca powinien przyjąć budżet i wartość kosztów na wsparcie startupów w odniesieniu do założeń koncepcji i skali programu, bazując na wiedzy i doświadczeniu w realizacji programów inkubacji. W tym zakresie należy uwzględnić efektywność zaplanowanych działań inkubacyjnych względem założonych wskaźników oraz utrzymanie wysokiej jakości i standardu świadczenia usług na rzecz startupów. Wnioskodawca określa liczbę startupów planowanych do objęcia wsparciem oraz co najmniej liczbę startupów, które ukończą pełen program inkubacji.

Koszty z przeznaczeniem na realizację usług podstawowych i specjalistycznych dla startupów powinny zostać ujęte w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych” oraz opisane zgodnie z wymogiem Instrukcji wypełniania wniosku właściwym dla opisu usług. W ramach ww. kategorii mogą zostać także ujęte wszelkie formy zatrudnienia ekspertów właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów.

Nabór pomysłów w każdym projekcie powinien mieć charakter otwarty i ciągły, obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej również mogą ubiegać się o wsparcie swoich pomysłów biznesowych.

Dokumentacja naboru nie określa minimalnych wymogów dla osób pełniących funkcje managera inkubacji, eksperta świadczącego usługi podstawowe i specjalistyczne czy też eksperta dokonującego oceny wniosków. Wnioskodawca powinien przedstawić zasoby o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§3 ust. 8 pkt 1.1, tiret 1.1.1) koszt zaangażowania managerów inkubacji powinien zostać ujęty w kategorii „wynagrodzenia personelu projektu”:

„W ramach kategorii kosztów wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem mogą być (…) kategorie kosztów:

1.1) „wynagrodzenia personelu projektu”, która dotyczy:

1.1.1) wynagrodzeń personelu zaangażowanego w inkubację startupów, tj. managerów inkubacji i ekspertów oceniających innowacyjne pomysły oraz startupy wraz z pozapłacowymi kosztami pracy niezależnie od formy zatrudnienia tych osób, z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami są wynagrodzenia brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS lub wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. W ramach działania uwzględnia się także zaangażowanie na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B; (…)”.

Jednocześnie z §3 ust. 9 Regulaminu określa jakiego rodzaju wydatki stanowią pomoc de minimis dla startupów:

„Wsparcie przekazane na koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 2) stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw typu startup, udzielaną przez animatora platformy startowej zgodnie z § 35 i 36 rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW oraz rozporządzeniem KE nr 1407/2013. Pomoc uzyskują przedsiębiorstwa utworzone na bazie zgłoszonego do Platformy startowej pomysłu i zarejestrowane na obszarze Polski Wschodniej.”

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować