Pomiń nawigację
Komunikat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki naboru „Infrastruktura drogowa” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Do kogo był skierowany nabór?

O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się województwa Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, mazowieckie – z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (tj.: m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Na co można było otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogły otrzymać projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę dróg wojewódzkich, obejmujące co najmniej jedno z poniższych zadań:
•  budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T,  
    przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali  
    intermodalnych, węzłów kolejowych),
•  budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów
    publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
•  budowę lub przebudowę obwodnic.

Jak przebiegała ocena projektów?

Ocena projektów była jednoetapowa i została przeprowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte uchwałą Komitetu Monitorującego FEPW z 28 lutego 2023 r. Każdy wniosek podlegał ocenie dwóch członków oceniających. Pozytywną ocenę uzyskało dziewięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie 2 374 866 060,00 zł. Listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie znajdują się na stronie naboru w zakładce Wyniki i archiwum.

Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie każdego z kryteriów wymienionych w pkt 1-23, uzyskały 1 pkt, a w zakresie kryteriów, wymienionych w pkt. 24-29, uzyskały minimum 16 pkt., oraz kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze umożliwiała wybranie go do dofinansowania.

 

Wybranie wniosku do dofinansowania nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Po rozstrzygnięciu naboru PARP przeprowadza weryfikację dokumentów i oświadczeń złożonych przez wnioskodawców.

 

Projekty, które nie zostały wybrane do dofinansowania, nie uzyskały 1 pkt. w zakresie przynajmmniej jednego z kryteriów wymienionych w pkt 1-23 lub w zakresie kryteriów, wymienionych w pkt 24-29, nie uzyskały minimum 16 pkt.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały negatywną ocenę mają prawo do złożenia protestu zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru projektów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma o negatywnym wyniku oceny projektu.

Więcej informacji o rozstrzygniętym konkursie „Infrastruktura drogowa” znajduje się na stronie PARP.

Infrastruktura drogowa

Cel finansowania:

Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

 • 25 maja 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 14 czerwca 2023

  Start składania wniosków

 • 3 października 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Województwo: warmińsko – mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie. Region NUTS2: mazowiecki regionalny

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

Jednostki samorządu terytorialnego

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Poprawa dostępności drogowej PW+, która zostanie osiągnięta poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, jak również budowę i przebudowę obwodnic.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie

Planowane do realizacji inwestycje w infrastrukturę dróg wojewódzkich obejmą co najmniej jedno z poniższych zadań:

 • budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np.terminali intermodalnych, węzłów kolejowych),
 • budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
 • budowę lub przebudowę obwodnic.
Kto może otrzymać dofinansowanie

Beneficjentami projektów będą województwa Polski Wschodniej

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

 1. W opisanym przypadku można określić wartości bazowe wg stanu na rok przed rozpoczęciem prac budowlanych. W generatorze wniosku o dofinansowania rok bazowy, w ramach wskaźników rezultatu, generowany jest automatycznie. Dlatego też nie ma tam możliwości wyboru innego roku. W związku z powyższym rozbieżność tę (inne daty w generatorze i w wyliczeniach wartości bazowych) należy krótko wyjaśnić w studium wykonalności oraz we wniosku o dofinansowanie w polu: Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika.  

2. W opisanym przypadku można przyjąć następujące podejście: jeżeli roboty budowlane mają rozpocząć się w 2024 r. to wartości bazowe można przyjąć dla roku 2023. 

 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa działanie FEPW.04.01.Infrastruktura drogowa, zaleca się przygotowanie Studium wykonalności zgodnie z zakresem informacji zawartych w Niebieskiej Księdze dla Infrastruktury drogowej. 

W rozdziale 1.6 Niebieskiej Księgi wskazano, że:

„Zaleca się, zatem, aby pierwszy rok odniesienia był wyznaczany jako:

• rok złożenia wniosku o dofinansowanie, jeśli realizacja projektu rozpoczęła się wcześniej lub rozpoczyna się w tym samym roku (zakładając minimum jeden rok okresu realizacji);

• rok, w którym rozpoczynają się prace budowalne, jeśli złożenie wniosku o dofinansowanie  miało miejsce przed rokiem rozpoczęcia inwestycji.

W nietypowych przypadkach dla celów analizy kosztów i korzyści, pierwszy rok okresu odniesienia może być inny niż data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Taka rozbieżność nie jest kluczowym czynnikiem istotnie wpływającym na ostateczną ocenę efektywności finansowej i ekonomicznej projektu.”  

Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się przyjęcie do opracowania Studium wykonalności roku rozpoczęcia robót budowlanych.

Nie – wzór listy kontrolnej i lista kontrolna to nie jest to samo. Nie chodzi o załączenie do wniosku o dofinansowanie wzoru listy. Korzystając ze Wzoru listy kontrolnej dotyczącej zasady „nie czyń poważnych szkód” należy, zgodnie z wymogami konkursu, przygotować Listę kontrolną dotyczącą zasady „nie czyń poważnych szkód” właściwą dla danego projektu i załączyć do składanego wniosku o dofinansowanie. We wzorze listy kontrolnej punkty dot. priorytetu „Spójna sieć transportowa” zostały wskazane od str. 61 do str. 90.

Przed przystąpieniem do opracowania OPZ warto zapoznać się z opracowanym przez Komisję Europejską Unijnymi kryteriami zielonych zamówień publicznych w sektorze transportu drogowego, link: https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/innovative-and-responsible-public-procurement-cities_pl. Dokument jest tak skonstruowany, że użyte tam specyfikacje techniczne odnoszą się do cyklu życia projektu w różnych jego postaciach (tj. dla usług, dla zakupów). Ponadto ma on gotowe propozycje zapisów do ujęcia w OPZ. Wykorzystanie zapisów z ww. dokumentu w OPZ pozwoli spełnić obowiązek uwzględnienia kryteriów zielonych zamówień. 

Dobrze jest pamiętać też, że nie tylko sektor transportu drogowego posiada opracowane zielone kryteria zamówień. Do innych, najczęściej zamawianych w UE usług, towarów i robót KE opracowała także zestawy kryteriów zielonych zamówień. Beneficjent powinien dokonać indywidualnej analizy i wyboru kryteriów zielonych zamówień publicznych, wynikające ze specyfiki zadań.

W tym celu wykorzystaj techniczne kryteria kwalifikacji ujęte w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. (pkt. 6.15 Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny na str. 120 i na str. 304).

Nie, zgodnie z zasadami opisanymi w kryterium, do oceny będą brane pod uwagę wyłącznie odcinki o nawierzchniach asfaltowych, zatem będzie to 50 % długości drogi i Beneficjent uzyska 3 pkt.

Jak wskazali Państwo w pytaniu - w ramach kryterium 27 ocenie podlega czy przebudowywany odcinek łączy się bezpośrednio z siecią TEN-T, albo przejściami granicznymi, albo innymi gałęziami zrównoważonego transportu (np. terminalami intermodalnymi, węzłami kolejowymi). Jak widać katalog przykładów odnoszących się do innych gałęzi zrównoważonego transportu jest katalogiem otwartym. W tym zapisie nie chodzi wyłącznie o połączenie z obiektami infrastrukturalnymi (węzeł przesiadkowy, dworzec kolejowy itp.) ale również o to, by przebudowana droga bezpośrednio stanowiła element systemu zrównoważonego transportu. W Państwa przypadku decydujące znaczenie ma oferta przewozowa z jednym wspólnym biletem kolejowo-autobusowym. Jeżeli na przebudowywanym odcinku drogi znajdą się przystanki, węzły przesiadkowe czy inne elementy, które umożliwią pasażerom regularne korzystanie z wskazanego w pytaniu biletu kolejowo-autobusowego wówczas wydaje się, że kryterium będzie spełnione.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów oraz załącznikiem nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, załączniki do wniosku o dofinansowanie są składane za pośrednictwem LSI, wyłącznie w wersji elektronicznej. W związku z tym, należy załączyć skan oryginału dokumentu. Nie ma potrzeby potwierdzania ww. dokumentów „za zgodność z oryginałem”. 

Nie ma obowiązku stosowania Zintegrowanego Modelu Ruchu 3.0. Metodologia przyjęta do wyliczeń prognoz ruchu w Studium wykonalności powinna być spójna z metodologią przyjętą w Regionalnym Planie Transportowym (RPT). Odnosząc się do pytania dot. wskaźników rezultatu to we wzorze umowy o dofinansowanie projektu, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów, w § 30 ust. 2 wskazano, że w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wartości wskaźnika rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie, proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wskaźników. W § 27 ust. 4 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wskazano, że Beneficjent będzie zobowiązany do przedstawienia działań jakie podjął w celu realizacji zakładanej wartości wskaźników (należyta staranność). Inne konsekwencje nie zostały przewidziane. 

We wniosku o dofinansowanie z listy rozwijanej należy wybrać kategorie kosztu, do których zaliczamy:

1. Nieruchomości;

2. Roboty budowalne;

3. Informacja i promocja;

4. Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych;

5. Nadzór/zarządzanie inwestycją;

6. Opłaty administracyjne i pozostałe;

7. Inna kategoria wydatku.

Nie ma obowiązku rozbijania kategorii kosztu na podkategorie, zatem roboty budowlane mogą zostać ujęte w jednej kategorii kosztu. Tirety wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (pkt. 1-6 w treści pytania) stanowią uzupełnienie informacji i można je wykorzystać jako wkład do opisu w polu „nazwa kosztu”, tj. pozycji, która pojawia się w systemie informatycznym przy wypełnianiu tabeli „opis wydatku” w ramach harmonogramu rzeczowo–finansowego. 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Sukcesy beneficjentów