Pomiń nawigację
Komunikat

W sekcji "Wyniki i archiwum" prezentujemy Aktualizację nr 1 Listy negatywnie ocenionych projektów w ramach Komponentu IIa: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu.

.

Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu

Cel finansowania:

Rozwój innowacyjnych produktów i pierwsza sprzedaż

Platformy Startowe:
 • 21 sierpnia 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 5 września 2023

  Start składania wniosków

 • 31 października 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

600 000 PLN

Miejsce realizacji projektu

makroregion Polski Wschodniej

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

MMŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty innowacyjne dotyczące wsparcia rozwoju działalności biznesowej startupów dla zweryfikowanych pomysłów w ramach programów inkubacji na Platformie startowej POPW lub innych programów finansowanych ze środków publicznych i wejście z opracowanym produktem na rynek, uwzględniając pierwszą sprzedaż.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się startupy (mikro i małe spółki kapitałowe), które zakończyły program inkubacji na Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych.

 • Posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Nie zawarły umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.
 • Kwalifikują się do otrzymania wsparcia na podstawie art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.
 • Siedziba wnioskodawcy  znajduje się w jednym z województw na terytorium makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Wsparcie finansowe

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie
 • koszty bezpośrednie (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia personelu projektu, zakup surowców i materiałów)
 • koszty pośrednie

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

600 000 PLN

Maksymalna planowana kwota dofinansowania projektu wynosi 600 000,00 PLN

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z kryterium nr 6 „Zasoby i partnerzy” ocenie podlega: czy Wnioskodawca na potrzeby realizacji projektu i wdrożenia modelu biznesowego (…) pozyskał partnerów biznesowych lub uwiarygodnił nawiązanie relacji z takimi partnerami.  

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, w ramach partnerów biznesowych opis powinien dotyczyć relacji biznesowych, partnerskich opartych o współpracę z firmami, osobami, organizacjami, które pozwolą skutecznie zaoferować produkt na rynku, wytworzyć wartość dodaną, od których zależy sprawne wdrożenie przedstawionego modelu biznesowego.

Wykazanie partnera/ów biznesowych w ramach opisu modelu biznesowego nie jest obligatoryjne. Powyższe powinno być jednak każdorazowo uzasadnione specyfiką projektu.  

Brak wskazania relacji partnerskiej we wniosku o dofinansowanie oznaczać będzie, że Wnioskodawca nie planuje partnerstwa na rzecz projektu. Jeśli wnioskodawca nie planuje nawiązania żadnego partnerstwa w ramach projektu, powinien odznaczyć „nie” w polach we wniosku: 

- „Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerem?” 

- „Wnioskodawca sformalizował współpracę z partnerem?” 

- „Wnioskodawca planuje pozyskać partnera, ale jeszcze nie nawiązał i nie sformalizował współpracy?”.
W polu „Zakres współpracy z partnerem na rzecz projektu” należy uwiarygodnić skuteczną realizację projektu bez partnerów biznesowych w poszczególnych obszarach planowanej działalności.

Zgodnie z kryterium nr 6 „Zasoby i partnerzy” ocenie podlega: czy Wnioskodawca na potrzeby realizacji projektu i wdrożenia modelu biznesowego (…) pozyskał partnerów biznesowych lub uwiarygodnił nawiązanie relacji z takimi partnerami. 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, w ramach partnerów biznesowych opis powinien dotyczyć relacji biznesowych, partnerskich opartych o współpracę z firmami, osobami, organizacjami, które pozwolą skutecznie zaoferować produkt na rynku, wytworzyć wartość dodaną, od których zależy sprawne wdrożenie przedstawionego modelu biznesowego.

Podwykonawcami (usługodawcami/dostawcami) są podmioty angażowane do prac projektowych, tj. realizacji usług zlecanych w ramach zadań projektowych, na rzecz osiągnięcia celu projektu.

 

W przypadku zaangażowania podwykonawców (usługodawców/dostawców) Instrukcja wypełniania wniosku zwraca uwagę, aby postępować zgodnie z zasadą konkurencyjności i przeprowadzić postępowanie w ramach bazy konkurencyjności w przypadku gdy wartość szacowanych do zlecenia usług przekracza próg określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Jeśli wnioskodawca planuje zaangażowanie podwykonawców do prac projektowych i realizacji usług w tym zakresie, uzupełnia właściwe pola we wniosku dla każdego podwykonawcy, zgodnie z zaleceniami Instrukcji wypełniania wniosku.

Wnioskodawca na etapie aplikowania w naborze, nie ma obowiązku wykazać, że już zaangażował/wybrał podwykonawców. Procedura wyboru podwykonawców (usługodawców/dostawców) może być przeprowadzona na dalszym etapie.

Jeśli podwykonawca nie został jeszcze wybrany należy przedstawić kryteria – co najmniej warunki minimalne, jakie podwykonawca/y muszą spełniać, aby skutecznie zrealizować zlecone prace.

W części „Zakres prac zlecanych podwykonawcy”, wnioskodawca powinien szczególnie opisać jaki kluczowy zakres prac/usług, zostanie zlecony podwykonawcy. Rezultat jaki podwykonawca ma dostarczyć w ramach zamówienia dla wnioskodawcy. 

W ramach wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wybiera wskaźniki właściwe dla jego projektu spośród wskaźników:

-       produktu oraz

-       rezultatu.  

Poszczególne wskaźniki są obowiązujące dla danego projektu na zasadach opisanych w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 25-33). 

Wartości dodatnie należy wprowadzić we wskaźnikach, które bezpośrednio dotyczą wnioskodawcy i realizowanego projektu. W zależności od rodzajów wskaźników wartości wskaźników powinny być zgodne z danymi wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu, spójne z założeniami i celem projektu.  

Wskaźniki projektu w ramach kryterium nr 9 „Wskaźniki projektu” oceniane są jako całość w ramach danego projektu, z uwzględnieniem założeń i celu projektu. Sprawdzane jest czy ich wartości docelowe są obiektywnie weryfikowalne, uzasadnione, realne, odzwierciedlają założenia projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

Dla wskaźnika rezultatu: RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach - minimalna wartość docelowa powinna być wyższa niż „0” w przypadku projektu, gdzie zaplanowano kategorię kosztów kwalifikowalnych na „wynagrodzenia personelu projektu”. 

Wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta i wykazywana rok po zakończeniu realizacji projektu.  

W ramach wskaźnika należy wykazać liczbę miejsc pracy wyrażoną w średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) utworzonych w ramach działalności wspieranej przez projekt. 

Powinny być spełnione poniższe przesłanki: 

-       nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo; wolne stanowiska nie są liczone,

-       nowo utworzone stanowiska zostaną utrzymane przez minimum 13 miesięcy po zakończeniu projektu,

-       wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności (roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin

-       umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę; zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie),

-       liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy zgodnie z krajowym ustawodawstwem (osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia i rodzaju umowy: pełny lub niepełny etat).

Wskaźnik rezultatu: PLRR033 - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług – jest obowiązkowy dla wnioskodawcy na zasadach opisanych w Instrukcji wypełniania wniosku. Wnioskodawca w ramach projektu określa i uzasadnia wartość docelową ww. wskaźnika w oparciu o przyjęte założenia sprzedażowe. Przychód dot. sprzedaży produktów lub usług opracowanych w wyniku realizowanego projektu, uzyskany w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Zadeklarowana wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta i wykazana rok po zakończeniu realizacji projektu. 

W sytuacji, gdy ww. wskaźnik rezultatu nie wystąpi, wnioskodawca wskazuje „nie dotyczy projektu”, co powinno być odpowiednio uzasadnione w ramach opisu modelu biznesowego (Strumienie przychodów). 

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie, jak wskazuje § 29 ust. 2 Umowy.

Instrukcja wypełniania wniosku wskazuje, że miarodajnym sposobem weryfikacji wskaźnika może być np.:

-       oferta spółki udostępniona publicznie z opracowanym produktem - do sprzedaży lub 

-       w przypadku pierwszej sprzedaży – dokumenty rachunkowe potwierdzające sprzedaż produktu na rynku. 


Wnioskodawca określa założenia dla osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. Zakres w jakim wskaźnik zostanie zrealizowany i potwierdzony. Opisuje adekwatny i miarodajny sposób osiągnięcia i weryfikacji jego wartości docelowej.

Planowany okres kwalifikowalności wydatków powinien wynosić 12 miesięcy.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum