Pomiń nawigację

7 września 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

O programie

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Do głównych celów FENG można zaliczyć: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Program został pogrupowany w cztery priorytety, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie zaangażowana w realizację dwóch:

Priorytet 1 – „Wsparcie dla przedsiębiorców”, który zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki.

Planowane działania realizowane przez PARP:

Wsparcie dla przedsiębiorców – w ramach priorytetu I FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie będą wspierały firmy z sektora MŚP  w realizacji kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać jeden z obligatoryjnych modułów – prace B+R lub wdrożenie innowacji. W zależności od preferencji wnioskodawcy, projekt będzie mógł być uzupełniony o dodatkowe moduły z zakresu: infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, internacjonalizacji, „zazieleniania” działalności przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji. Priorytet ten ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia dostosowania działalności przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie poprzez inwestycje w obszarze cyfryzacji i zazielenienia działalności, internacjonalizację działalności, a także wzrost kompetencji kadr.

Priorytet 2 – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie startupów.

W Priorytecie II FENG oferowane będą m.in. działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw typu startup i scaleup. W większym stopniu, niż w poprzedniej perspektywie, oferowane będą instrumenty dla klastrów, ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), które wesprą firmy w procesie transformacji cyfrowej. Przewidywane jest również wsparcie w zakresie promowania polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską.

Planowane działania realizowane przez PARP:

  • Granty na Eurogranty – działanie mające na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych przez Komisję Europejską. Wsparcie otrzymają podmioty, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE.
  • Współfinansowanie działań EDIH – działanie zakłada zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej za pomocą usług oferowanych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Wsparcie będzie skierowane na rozbudowę potencjału kadrowego oraz działalność EDIH w zakresie informacyjno-promocyjnym, demonstracyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, doradczym i wdrożeniowym.
  • Promocja marki innowacyjnych MŚP – działanie mające na celu budowanie kompetencji i strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.
  • Startup Booster Poland – w ramach działania oferowane będą programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (w szczególności akceleratory i inne ośrodki innowacyjności) w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.
  • Laboratorium Innowatora – wsparcie wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.
  • Rozwój oferty klastrów dla firm – działanie mające na celu wsparcie dla Krajowych Klastrów Kluczowych oraz klastrów wzrostowych o charakterze ponadregionalnym oraz wykorzystanie potencjału klastrów do rozwijania priorytetowych obszarów tematycznych, takich jak przemysł 4.0, GOZ, nowoczesna edukacja.
  • Rozwój oferty OI dla firm– rozwój potencjału akredytowanych ośrodków innowacji lub konsorcjów specjalizacji technologicznych, mający przyczynić się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi, które będą oferowane przedsiębiorcom.

W programie FENG w szerszym zakresie będzie kontynuowana aktywność PARP na rzecz rozwoju polskiego ekosystemu innowacji. Planowane są działania mające na celu wypracowywanie nowych metod i narzędzi wspierania innowacyjności polskiej gospodarki oraz przeprowadzenie pilotaży i testów nowych instrumentów.

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

 

Opublikowano: 07.09.2022 17:04
Poprawiono: 18.01.2023 11:43
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: